อำไพ พงษ์สุวรรณ

หัวหน้างานอำนวยการ

ampai@kku.ac.th

จ.ส.อ. อาวุธ รื่นภาคพจน์

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
ชำนาญการ

awuth@kku.ac.th

พิทักษ์ ชานนตรี

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
ปฏิบัติการ

cpitak@kku.ac.th

อรอุมา แอมนนท์

นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

puk7640@kku.ac.th

สุภัคสินี ชินกร

นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

supaksinee@kku.ac.th

สุรัชธาวี พระธานี

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ

psurach@kku.ac.th

พรรธน์ชญมน แก่นนาคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

parichu@kku.ac.th

นราภรณ์ ชานนตรี

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ

naraporn@kku.ac.th

ปราณี ทุมมา

พนักงานบริการ
ปฏิบัติงาน

tprane@kku.ac.th

ศราวุธ คนล่ำ

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ชำนาญงาน

ksaraw@kku.ac.th

สาคร พิมพา

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ชำนาญงาน

sakron@kku.ac.th

จิรสิน แก้วมาตร

พนักงานช่างเทคนิค
ชำนาญงาน

ksayun@kku.ac.th

โกวิทย์ โพธิ์ษาวงษ์

พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติงาน 

kowitpo@kku.ac.th

ทองสวรรค์ ดวงคุณ

คนงาน
ปฏิบัติการ 

thondu@kku.ac.th