อุกฤษฎ์ เขื่อนแก้ว

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาระบบดิจิทัล

ukrkhu@kku.ac.th

ประพันธ์ ธีระสาร

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 
ชำนาญการพิเศษ

pratee@kku.ac.th

สฤษดิ์ เรืองธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เชี่ยวชาญ

sarit@kku.ac.th

กนกวรรณ ไวยนนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ

kansoi@kku.ac.th

ปิติ โง้วธนสุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ

piting@kku.ac.th

สมฤทัย ปั้นพานิช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ

somrutai@kku.ac.th

จักรพงษ์ ไชยวงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ

chugra@kku.ac.th

มงคล ตนัยโชติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

tmongk@kku.ac.th

กอปรพล ชัยเดชทยากุล

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชำนาญการ

ckorbp@kku.ac.th

พัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ

pjiranuwatt@kku.ac.th

กิตติพันธ์ ศรศักดา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ

ksorn@kku.ac.th

คมสัน สายัณห์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

komssa@kku.ac.th

วรายุทธ เจริญยุทธ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

warajar@kku.ac.th

ธีรวัฒน์ พูลสวัสดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

teerpo@kku.ac.th

ชลลดา วงศ์ศิลป์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

chonwo@kku.ac.th