ศรีนคร พงษ์สุวรรณ

หัวหน้างานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

srinakon@kku.ac.th

สุรนุช สัพโส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ

ssuranut@kku.ac.th

วณัช พาดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

wanut@kku.ac.th

สรพงษ์ นาเมืองจันทร์

พนักงานช่างเทคนิค
ชำนาญงาน

nsorapong@kku.ac.th

ชัชวาล อินทร์พามา

พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

ichatchawan@kku.ac.th

ไพฑูรย์ ภูกองชนะ

พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติการ

paitoonp@kku.ac.th

สิทธิชัย กาบบัวลอย

พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

gsittichai@kku.ac.th

กรกต ศิริพัฒน์

พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

korrsi@kku.ac.th

ไพโรจน์ นิกรสังขพินิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

phaini@kku.ac.th

เอกวัตร โคช่วย

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน

aekakhoc@kku.ac.th

พงศกร หัตถพนม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

phonhat@kku.ac.th

พุธทอง กาบบัวลอย

พนักงานช่างเทคนิค
ชำนาญงานพิเศษ

puttong@kku.ac.th

ต่อศักดิ์ ดีราษฎร์วิเศษ

พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

dtorsak@kku.ac.th

เฉลิมพล ธรรมมาน้อย

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน

tchale@kku.ac.th

อภิษฎา บุญใบ

พนักงานบริการ
ปฏิบัติงาน

kapisa@kku.ac.th

สุภาพร อ่อนแก้ว

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน

pasupa@kku.ac.th

สายเพ็ชร สุนทอง

พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติการ

ssaiph@kku.ac.th

สังวาลย์ โยโส

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน

ysangw@kku.ac.th

สมพิศ บางใบ

ช่างซ่อมบำรุง ช4
 

bsompi@kku.ac.th

วีระพันธ์ บุตรมาตย์

วิศวกรไฟฟ้า
ชำนาญการ

weeboo@kku.ac.th

วัจนา บางวิเศษ

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ชำนาญงาน

watban@kku.ac.th

ภัทรพล จันทรวิชัย

พนักงานโทรศัพท์
ปฏิบัติงาน

jpatar@kku.ac.th

ประภาส ประสวนศรี

พนักงานบริการ
ปฏิบัติงาน

ppraps@kku.ac.th

บัวลัย ปะระทัง

พนักงานช่าง
ชำนาญงาน

pbaula@kku.ac.th

ธวัช ศรีเมืองช้าง

พนักงานโทรศัพท์
ปฏิบัติงาน

sthawa@kku.ac.th

คมสันต์ คำศิลา

พนักงานช่างเทคนิค
ชำนาญงาน

komsan@kku.ac.th

วรมิตร บุญเมืองแสน

วิศวกร
ชำนาญการ

worboo@kku.ac.th

ปฐมพงศ์ พรหมภูเบศ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ

pratom@kku.ac.th

วุฒิพงษ์ แสงจันทร์

พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

swuttipong@kku.ac.th

ธนวัฒน์ บุตรโพธิ์

พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน

bsurapong@kku.ac.th

ชยพล กันต์นิกุล

พนักงานช่างเทคนิค
ชำนาญงาน

chaiyap@kku.ac.th