โครงสร้างองค์กร

 

วิสัยทัศน์ 

                 เป็นองค์กรชั้นนําในการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาและการจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พันธกิจ

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้พร้อมต่อการใช้งาน
 2. วิจัยและพัฒนาระบบดิจิทัลให้มีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยี
 3. บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 4. บริการระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชัน
 5. บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการบริการวิชาการอื่นๆ
 6. บริการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

                   สำนักเทคโนโลยีดิจัล จึงกำหนดบทบาทในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ การสร้างและดูแลสภาพแวดล้อม “Smart Campus” เพื่อสุขภาวะด้านสารสนเทศที่ดีสำหรับนักศึกษา บุคลากร และ ผู้ใช้งานจากภายนอก โดยแนวคิดแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและยั่งยืนทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2566 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล กำหนดภารกิจหลักด้านต่างๆ ดังนี้

 1. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายระบบสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
 2. จัดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
 3. สนับสนุนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในคณะ/หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
 6. พัฒนาวิชาการบุคลากรให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. สนับสนุนการถ่ายทอดวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และ การร่วมมือทางวิชาการพัฒนาระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การพัฒนาวิชาการเป็นไปอย่างกว้างขวาง