• ปี พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอขอจัดตั้ง โครงการศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ต่อทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการคอมพิวเตอร์ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการฝึกอบรม และได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการได้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2521 การดำเนินงานของโครงการได้แบ่งออกเป็น 4 ระยะ โดยในระยะที่หนึ่ง และระยะที่สองอยู่ในรูปของโครงการ ซึ่งมีสายบริหารงานขึ้นตรงต่อฝ่ายวางแผนและพัฒนาสำนักงานอธิการบดี การดำเนินงานในระยะที่สามจะเป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะฯ ส่วนในระยะสุดท้ายจะเป็นการดำเนินงานในลักษณะเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ปี พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอขอโอนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ NEAC 2200/200 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการดำเนินงานในระยะที่ 2 และ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายและการบริหารงานคอมพิวเตอร์ของรัฐให้ดำเนินการได้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2522 โครงการศูนย์ฯ ได้เริ่มให้การบริการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2523 ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปี พ.ศ. 2526 ความต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์และนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและงบประมาณของโครงการศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้เสนอขอจัดตั้ง “ศูนย์คอมพิวเตอร์” เมื่อเดือนธันวาคม 2526 เพื่อดำเนินงานในระยะที่สามซึ่งก็ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2527 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2527 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอโครงการขอเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ ในทบวงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาตามลำดับ และคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐได้มีมติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการได้เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2528
 • ปี พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเห็นสมควรให้ขยาย เข้าสู่ระยะที่ 3 และได้จัดตั้งเป็น “ศูนย์คอมพิวเตอร์” (Computer Center) ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2528 เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิชาการ งานบริหาร และงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้ตระหนักในภารกิจ บทบาทหน้าที่ในการ ให้บริการ สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภารกิจที่จะทำให้งานการประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ เช่น สนับสนุนงานทะเบียนกลาง งานสำนักวิทยบริการ งานบริหารการเงินการ คลังของมหาวิทยาลัย ที่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ต้องมีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถใช้งานได้หลายคณะ เป็นต้น โดยมีสถานที่ทำงาน ณ อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 • ปี พ.ศ. 2534 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2534
 • ปี พ.ศ. 2537 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เริ่มพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 หน่วยงาน โดยศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นแกนหลักเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงสู่อินเทอร์เน็ต จนกระทั่งปัจจุบันงานพัฒนาระบบเครือข่าย ได้วางระบบเครือข่ายย่อยถึงระดับภาควิชา นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ องค์กรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการกับแหล่งข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ปี พ.ศ. 2539 ขยายเครือข่ายเพิ่มเติมไปยังอาคารหลักจำนวน 29 คณะ/หน่วยงาน
 • ปี พ.ศ. 2541 กระจายเครือข่ายจากอาคารหลักของคณะ/หน่วยงาน ไปยังอาคารย่อยกว่า 70 อาคาร
 • ปี พ.ศ. 2542 กระจายจุดติดต่อในแต่ละอาคารย่อย ไปยังภาควิชา ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน สำนักงาน ในแต่ละชั้น
 • ปี พ.ศ. 2543 กระจายเครือข่ายไปแต่ละอาคารที่สร้างใหม่ เพิ่มเติมจุดติดต่อภายในอาคารย่อย
 • ปี พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยมีโครงการขยายเครือข่ายไปยัง 22 หอพักนักศึกษา จนกระทั่งปัจจุบันงานพัฒนาระบบเครือข่ายได้วางระบบเครือข่ายย่อยถึงระดับภาควิชา นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ องค์กรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการกับแหล่งข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ปี พ.ศ.2547 การปรับโครงสร้างและระบบบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักทะเบียนและประมวลผลซึ่งปรับเปลี่ยนภารกิจหน้าที่และให้ใช้ชื่อใหม่ มีสถานภาพเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะเช่นเดิมและให้ปรับระบบบริหาร ให้เอื้อต่อการนำนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้มีภารกิจครอบคลุมกลุ่มภารกิจต่างๆ กำหนดโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร คุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับองค์ประกอบ ของคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ
 • วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้ส่วนราชการ “ศูนย์คอมพิวเตอร์” (Computer Center) เปลี่ยนเป็น “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ” (Bureau of Information Technology, BIT) มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 • วันที่ 4 กุมภาษพันธ์ พ.ศ. 2563 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้ส่วนราชการ “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ” (Bureau of Information Technology, BIT) เปลี่ยนเป็น “สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล” (Office of Digital Technology) มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาษพันธ์ พ.ศ. 2563

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ดร.สุรพงษ์  จิระรัตนานนท์                                         25 ก.ย. 2522  -  4 เม.ย.2526

ดร.สุธี  วรวุฒิวัฒน์                                                      5 เม.ย.2526  - 30 มี.ค.2527

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  วัฒนกิจ                             31 มี.ค.2527  - 5 ก.ค.2527 (รักษาราชการ)

ดร.สุทธิพล  วิวัฒนทีปะ                                             6 ก.ค.2527 18 มิ.ย.2528

ดร.อาจณรงค์  ฐานสันโดษ                                         19 มิ.ย.2528 15 พ.ย.2529

ดร.สุทธิพล  วิวัฒนทีปะ                                             16 พ.ย.2529 - 3 พ.ย.2531

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  วัฒนกิจ                             4 พ.ย.2531 19 ต.ค.2535

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  วัฒนกิจ                             20 ต.ค.2535  - 9 ต.ค.2537

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  วัฒนกิจ                             9 ต.ค.2537 31 ม.ค.2538 (รักษาราชการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์                1 ก.พ.2538  16 มิ.ย.2539

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิต  ชินสุวรรณ                        18 มิ.ย.2539 31 ต.ค.2539 (รักษาราชการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  วัฒนกิจ                             1 พ.ย.2539 30 มี.ค.2542

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรัตน์  มงคลสวัสดิ์                    31 มี.ค.2542  -   21 ธ.ค. 2542 (รักษาราชการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรัตน์  มงคลสวัสดิ์                    22 ธ.ค. 2542  -  21 ธ.ค. 2546

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรัตน์  มงคลสวัสดิ์                    22 ธ.ค. 2546  7 มีนาคม 2550

ผู้วยศาสตราจารย์อนัตต์  เจ่าสกุล                                8 มีนาคม 2550  -  7 มีนาคม 2558

นายกิตติ์  เธียรธโนปจัย                                               8 มีนาคม 2558  -  7 มีนาคม 2562

นายกิตติ์  เธียรธโนปจัย                                               8 มีนาคม 2562  -  7 มีนาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัธน์  เรืองแสง                            8 มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน