KKU Microsoft Campus License

Microsoft Windows, Microsoft Office,Microsoft Office 365,Microsoft Azure

 

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเครื่องลูกข่ายอยู่ภายในระบบเครือข่ายกว่า 10,000 เครื่อง ซึ่งพบว่ามากกว่า ครึ่งหนึ่งของจำนวนเครื่องประสบปัญหาด้านความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีสาเหตุมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายบางเครื่องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง Security patch หรือ Hot fix เพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี หรือบุกรุกทางระบบเครือข่ายได้ ปัจจุบันพบว่าเครื่องลูกข่ายภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบปัญหาการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์, Worm ,โทรจัน ฯลฯ จากเครื่องลูกข่ายที่อาศัยช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ Windows และระบบเครือข่ายทำการแพร่กระจายไวรัสฯลฯ ไปยังคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเครื่องอื่น ๆ ส่งผลกระทบทั้งต่อตัวผู้ใช้งานและระบบเครือข่าย ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูล ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบถึงภาพรวมของการให้บริการระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกสาขาวิชา มีการประยุกต์ระบบงานให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก ทั้งเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ไม่ล้าสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะตรงตามการใช้งานจริง และการใช้ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ดีและถูกต้องตามกฎหมาย


เงื่อนไขการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

สำหรับอาจารย์/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ พนักงาน มข. (ไม่รวมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย)

1. ซอฟต์แวร์ต่างๆ เหล่านี้ เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น 
2. ผู้มีสิทธิ์ใช้งานคือ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยกำหนดชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) เป็นตัวเดียวกับระบบ KKU Web-Mail  
3. ห้ามทำการคัดลอกและแจกจ่ายซอฟต์แวร์เหล่านี้เพื่อแสวงหาผลกำไร 
4. ห้ามทำการแก้ไขหรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ผิดแปลกอันใด 
5. การแก้ไข การผนวกเข้ากับซอฟต์แวร์อื่น การแนบไฟล์ลงในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ใดๆ เป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบในการกระทำผิดนั้น 
6. ผู้กระทำการละเมิดเงื่อนไขต่างๆ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ KKU-NET 
ข้อควรระลึก: การเผยแพร่หมายเลขลิขสิทธิ์ จะส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยถูกระงับสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์


สำหรับนักศึกษา

1.ซอฟต์แวร์ต่างๆ เหล่านี้มีทั้งแบบมีลิขสิทธิ์ แบบไม่มีลิขสิทธิ์ (freeware) และแบบโอเพนซอร์สซึ่งใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น 
2. ผู้มีสิทธิ์ใช้งานคือสมาชิก KKU-NET ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกำหนดชื่อผู้ใช้ (User name) 
และรหัสผ่าน (Password) เป็นตัวเดียวกับระบบ KKU Web-Mail  
3. ห้ามทำการคัดลอกและแจกจ่ายซอฟต์แวร์เหล่านี้ เพื่อแสวงหาผลกำไร 
4. ห้ามทำการแก้ไข หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ผิดแปลกอันใด 
5.สำหรับซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ การแก้ไข การผนวกเข้ากับซอฟต์แวร์อื่น การแนบไฟล์ลงในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ใดๆ เป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบในการกระทำผิดนั้น 
6. ผู้กระทำการละเมิดเงื่อนไขต่างๆ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ KKU-NET 
ข้อควรระลึก: การเผยแพร่หมายเลขลิขสิทธิ์ จะส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยถูกระงับสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์


KKU Microsoft Campus LicenseMicrosoft Windows

 


Microsoft Windows
Windows 7, Windows8.1, Windows 10,
Download Microsoft Windows for KKU staff
ดูรายละเอียด

Microsoft Azure
Download Microsoft Windows,MS Project,MS Visio etc for KKU staff and students
ดูรายละเอียด

Microsoft Office
Microsoft Office 2019, 2016, 2013, 2010, Microsoft Office2019, 2016 for Mac OS X for KKU staff
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 

Kaspersky Endpoint Security
Download Antivirus software for KKU staff and student
ดาวน์โหลด

IBM SPSS Statistics
IBM SPSS Statistics v.27 , IBM SPSS Statistics v.26 ,IBM SPSS Statistic v.23 and IBM Amos v.26,IBM SPSS Statistics Base V.19
ดูรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATA ReleSTATA10
STATA ReleSTATA10 for Windows – เอกสารสร้าง shortcut STATA10
ดูรายละเอียด
(โปรแกรมแกรม STATA10 ไม่มีการดาวน์โหลดโปรแกรม เรียกใช้โปรแกรมจากส่วนกลางโดยสร้าง shortcut ตามเอกสารคู่มือ )

Autodesk
Free software for students, educators, and educational institutions
ดาวน์โหลด

Matlab
Matlab R2019b and Simulink for KKU staff and students
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


“ซอฟต์แวร์ต่างๆ เหล่านี้ เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น”


 

ห้ามทำการคัดลอกและแจกจ่ายซอฟต์แวร์เหล่านี้ เพื่อแสวงหาผลกำไร/ ห้ามทำการแก้ไข หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ผิดแปลกอันใด / การแก้ไข การผนวกเข้ากับซอฟต์แวร์อื่น การแนบไฟล์ลงในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ใดๆ เป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบในการกระทำผิดนั้น / ผู้กระทำการละเมิดเงื่อนไขต่างๆ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ KKU-NET

 

ข้อควรระลึก

“การเผยแพร่หมายเลขลิขสิทธิ์การใช้งาน จะส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยถูกระงับสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์”