บริการฝึกอบรมความรู้ทางด้าน ICT

 

                  ในปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการบริหารจัดการสมัยใหม่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการใช้งาน รวมไปถึงการผลักดันให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กรดังกล่าวข้างต้น จึงได้พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ได้มีความรู้ ทักษะและความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า

 

                   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งบุคคลทั่วไปจากภายนอก สามารถใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ผลงานมีคุณภาพมากขึ้นโดยใช้เวลาและทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม อันจะส่งผลดีต่อพัฒนาการและความก้าวหน้าขององค์กร นอกจากนั้น ยังอาจสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตประจำวันให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อโดยรวมของบุคลากรสำหรับองค์กรนั้นๆ