บริการ ออกแบบ ควบคุมการพัฒนา พัฒนา และ บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ให้กับมหาวิทยาลัย และ คณะ/หน่วยงาน ทั้งแบบ Client-Server, Web-based, Cloud และ Mobile (iOS, Android, Windows) โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ด้วยเครื่องมือการพัฒนาและบริหารจัดการที่ทันสมัย อาทิ Agile, Scrum, Test-Driven Development, Secure-by-Design, Pair Programming ทำให้ได้ซอฟต์แวร์ที่ตรงความต้องการในระยะเวลารวดเร็ว

ผลงาน

คณะ/หน่วยงานที่สนใจพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือเข้าใช้งานระบบที่มีอยู่ ติดต่อที่ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล