สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มีพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์สามแห่ง

 1. ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ (อาคารห้องสมุดตรงข้ามศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์) จำนวน 350 เครื่อง สำหรับบุคลากร อาจารย์ คณะ/หน่วยงาน ใช้ในการอบรม
 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 50 ที่นั่ง ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำหรับบุคลากร อาจารย์ คณะ/หน่วยงาน ใช้ในการอบรม
 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 50 ที่นั่ง ชั้น 4 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล(อาคารสีส้มใกล้คณะวิทยาการจัดการ) สำหรับบุคลากร อาจารย์ คณะ/หน่วยงาน ใช้ในการอบรม

การขอใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องอบรม

 • บุคลากร หรือคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   
  สามารถจองใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ที่ระบบจองห้อง https://www2.kku.ac.th/ecluster/index.php   
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจองห้องและอนุมัติการใช้ห้องในระบบฯ จากนั้นแจ้งให้หน่วย งานส่งบันทึกข้อความขอใช้บริการห้อง ถึงผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
 • บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   
  ติดต่อขอใช้บริการห้องกับ นาง วัจนา บางวิเศษ โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42008 มือถือ 063 596 5292   
  ติดต่อชำระค่าบริการห้องบริการคอมฯ นางสาว พรรธน์ชณมน ชุมมณเฑียร โทร.0804133281   
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องว่างและบันทึกการจองห้องในระบบฯ  https://www2.kku.ac.th/ecluster/index.php   
  เมื่อจองห้องเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ผู้ใช้ห้อง จัดส่งหนังสือขอใช้ห้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 1 ฉบับ ส่งถึงผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
 • หากต้องการบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตระหว่างอบรม ให้ส่งแบบขอบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวมาพร้อมหนังสือขอใช้บริการห้อง โดยส่งแบบฟอร์มและแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 1 ฉบับ ถึงผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพิจารณาอนุมัติการใช้บริการห้อง ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
 • ผู้ขอใช้บริการห้องต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ทรัพย์สินประจำห้องชำรุด บกพร่อง หรือสูญหาย ด้วยเหตุจากการใช้งาน เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย
 • ค่าธรรมเนียมในการใช้งานเป็นไปตาม ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ 3097/2561