KKU Account

KKU Account กุญแจสําคัญในการเข้าใช้บริการสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

KKU Account มีไว้สําหรับใช้ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริการสารสนเทศที่สํานักเทคโนโลยีดิจิทัลมีให้บริการ


นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเมื่อเข้าศึกษาหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะได้รับ account สำหรับเข้าใช้งานเครือข่าย และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

  1. นักศึกษาจะได้รับ account (@kkumail.com) จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สำนักทะเบียนฯ) ในวันปฐมนิเทศ
  2. บุคลากรจะได้รับ account (@kku.ac.th) ในวันรายงานตัวเข้าทำงานที่กองทรัพยากรบุคคล
  3. บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติจะได้รับ account จากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ในวันรายงานตัว

โดย account ที่ได้รับจะสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi, LAN, VPN รวมถึงเข้าใช้งานระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย เช่น อีเมล ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบเงินเดือนบุคลากร  Google Apps และ MS Office 365


กรณีลืมรหัสผ่าน ?
ของ KKU Account (เฉพาะนักศึกษา) สามารถรีเซ็ตด้วยตนเองที่เว็บไซต์:
https://password.kku.ac.th/recovery
1. พิมพ์รหัสนักศึกษา,  KKU Accout (@kkumail.com) หรือรหัสบัตรประชาชน และกดปุ่ม “Search”
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล Account หากเป็น KKU Accout ของตนเองให้กดที่ปุ่ม “Continue”
3. ระบบจะส่ง link ไปใน e-Mail ส่วนตัวที่แจ้งไว้ กด Link ที่ได้รับและตั้งรหัสผ่านใหม่


กรณีเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
ของ KKU Account (ได้ทั้งของนักศึกษาและบุคลากร) สามารถรีเซ็ตด้วยตนเองที่เว็บไซต์:
https://password.kku.ac.th/
 

 

ระบบบริหารบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว (kku Guest Account Management)

         บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว (kku Guest Account) เป็นบัญชีผู้ใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ โดยมีลักษณะการเปิดให้บริการบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวใน 2 รูปแบบ คือ

  1. บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวแบบกำหนดระยะเวลาตามความต้องการใช้งาน ซึ่งสำนักบริการเทคโนโยโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้ออกบัญชีผู้ใช้งานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามความต้องการที่ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เข้ามา โดยมีลักษณะเป็นกิจกรรม หรือการจัดงานที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน และอาจมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น งานสัมมนา งานฝึกอบรม งานประชุมวิชาการ เป็นต้น โดยแนบแบบฟอร์ม [แบบคำร้องขอบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบชั่วคราวจำนวนมาก] และมีค่าใช้จ่ายในการออกสิทธิ์แต่ละครั้ง
  2.  
  3.  บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวแบบที่ผู้ดูแลระบบของส่วนงาน โดยบัญชีจะออกให้มีอายุไม่เกิน 31 วันและออกได้สูงสุดรวม 365 วันที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ ส่วนงานที่มีความประสงค์จะออกบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวสามารถส่งแบบฟอร์ม [แบบคำร้องขอสิทธิ์ในการออกบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบชั่วคราว] พร้อมหนังสือบันทึกข้อความมายังสำนักบริการเทคโนโลยีดิจิทัล และมีค่าใช้จ่ายในการออกสิทธิ์แต่ละครั้ง

                  สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลมีหน้าที่ออกสิทธิชื่อบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวให้กับผู้ขอใช้งานบริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หากพบว่าบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวของผู้ขอใช้บริการก่อให้เกิดปัญหาต่อประสิทธิ์ภาพ ความมั่นคงของระบบ  เป็นการกระทำความผิดกฎหมาย ขัดต่อสั่ง ระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม และไม่มีนโยบายการรับประกันหรือชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อข้อมูลหรือการบริการของผู้ขอใช้บริการไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ  ผู้ขอบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวจะต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น ในการออกสิทธิ์บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวสามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาที่ขอใช้งานเท่านั้น สามารถขอใช้บริการได้โดยทำบันทึกข้อความมาขอใช้บริการแจ้งจำนวนและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน