สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี data center ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ไฟฟ้าสำรอง  (UPS + generator) ที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดตรวจสอบการเข้า/ออก พร้อมระบบข่ายสายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 ช่องทาง รองรับแม่ข่ายในการให้บริการจำนวนมากสำหรับคณะ/หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย

บริการสำหรับคณะ/หน่วยงาน

  • รับฝาก rack server co-location สำหรับคณะ/หน่วยงานที่มีแม่ข่ายที่ให้บริการอยู่แล้ว สามารถขอใช้พื้นที่ฝากแม่ข่ายไว้ที่ data center หลัก หรือ data center สำรอง ของมหาวิทยาลัย
  • IaaS / virtual private server ด้วย VMware ESXi และ docker สำหรับคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่มีแม่ข่าย (physical server) หรือมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
  • PaaS / virtual host ด้วย Linux / nginx / PHP / MySQL สำหรับคณะ/หน่วยงานที่มีระบบสารสนเทศแต่ไม่ต้องการดูแลระบบปฏิบัติการ
  • SaaS / Content Management System ด้วย wordpress สำหรับคณะ/หน่วยงานที่ต้องการดูแลเฉพาะเนื้อหา (contents) ที่ปรากฎบนเว็บ

*บริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย