การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน มีขั้นตอนและเสนอทางการเดินเอกสารหลายขั้นตอน จึงเป็นกระบวนงาน นำร่องที่มหาวิทยาลัยพัฒนากระบวนงานเป็น Digital Process Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ทั้งการลด ขั้นตอนและลดเวลาในการทำงาน ลดการใช้กระดาษ และลดการใช้การพลังงาน เตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ดิจิทัล 

คู่มือระบบเดินทางไปปฎิบัติงานออนไลน์