การบริหารจัดการข้อมูลบน Google Drive รองรับการจำกัดพื้นที่ โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (Digital Skills Training 2024 : Re-Skill & Up-Skill)